VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

 

 

Část 1. – všeobecná ujednání

 

I. Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo, vyhotovení fotografických děl, poskytnutí fotografických služeb, licenční smlouvy ujednané individuálně i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, za použití internetových stránek provozovatele (tzv. e-shop), se živnostníkem a provozovatelem stránek www.lucisfoto.cz: Lucie Šibíčková, se sídlem: Hybešova 1621, 691 23 Pohořelice, IČ: 01153048, lucie.sibickova@centrum.cz (dále jen „zhotovitel“), není-li výslovně ujednáno jinak. Individuální ujednání ve smlouvě mají před zněním VOP přednost.

 2. Ustanovení této části se použijí na uzavírání smluv prostřednictvím e-shopu pouze pokud nestanoví Část 2. – Podmínky e-shopu, individuálně.

 3. Při uzavírání smluv podle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednatel, kterým je fyzická či právnická osoba, která osobně, telefonicky, písemně, nebo prostřednictvím e-shopu projevuje vůli uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je ve čl. IV definovaný předmět plnění (dále též jako „zákazník“), je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty.

 4. Zhotovitel a zákazník společně také „smluvní strany“.


II. Rozhodné právo

 1. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), z ustanovení občanského zákoníku. Je-li zákazník spotřebitelem, aplikují se také ustanovení na ochranu spotřebitelů dle § 1810 a násl. občanského zákoníku.

III. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy mezi smluvními stranami může dojít na základě osobní (ústní), telefonické či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele, nebo prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku. K uzavření smlouvy dochází okamžikem, kdy zhotovitel zákazníkovi objednávku potvrdí. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.IV. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení díla či poskytnutí licenčního oprávnění k fotografiím, které jsou specifikovány ve smlouvě.

 2. Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité (např. odkazem na nabízený balíček služeb či upřesněním požadavků zákazníkem). Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy, nedojde-li k ujednání nahrazujícímu VOP.

 3. Předmětem plnění NEJSOU neupravené fotografie nebo fotografie ve formátu RAW, tyto nebudou zákazníkovi poskytnuty. Předmětem plnění nejsou ani zaslané náhledy fotografií k výběru zákazníkovi.

 4. Fotografie jsou předávány v jejich plném rozlišení ve formátu JPG, není-li výslovně ujednán odlišný formát, všechny dodané fotografie jsou převedeny i do černobílé podoby. Fotografie jsou dodávány pouze v digitální podobě ke stažení (odkaz ke stažení přijde do e-mailu zákazníka), pokud nebylo předem ujednáno jinak.

 5. U fotografování svateb, veřejných akcí a jiných společenských událostech jsou počty fotografií orientační. Počet fotografií z těchto akcí se odvíjí od celkové náplně a mnoha neovlivnitelných podmínek. Odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu je možno jen při zjevném nepoměru mezi udávaným počtem fotografií a počtem dodaných fotografií.

 6. Zhotovitel zašle po focení náhledy fotografií k výběru zákazníkovi v minimální kvalitě, neupravené, neretušované, označené logem. Tyto náhledy se nesmí dál šířit, stahovat, nebo zveřejňovat třetím osobám. Náhledy pro výběr nejsou výsledkem zaplacené služby, ale pouze materiálem sloužícím k dalšímu zpracování a vztahuje se na ně autorský zákon  121/2000 Sb.. Z náhledů si zákazník vybere fotografie (počet dle balíčku/popř je možné větší množství fotografií za příplatek) pro úpravu a retuš nejpozději do 30 dnů od jejich obdržení. Individuálně lze sjednat, že výběr finálních fotografií k retuši vybere zhotovitel dle svého uvážení.

V. Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a způsob platby ceny

 1. Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy, případně je cena mezi smluvními stranami výslovně ujednána. Aktuální ceník a nabídka služeb jsou k dispozici na stránkách www.lucisfoto.cz v sekci Ceník, případně na vyžádání.

 2. Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku zhotovení fotografií či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě.

 3. Zákazník pro potvrzení rezervace termínu musí uhradit zálohu ve výši 1.000,- Kč předem na bankovní účet zhotovitele – do zprávy pro příjemce nutno uvést příjmení zákazníka a termín focení. Cenu předmětu plnění v hotovosti v plné výši doplatku (tj. po odečtení zálohy) hradí zákazník ihned po uskutečnění předmětu plnění na místě, není-li ujednáno jinak. Zhotovitel nepřijímá platební karty.

 4. Zákazník se zavazuje uhradit u svatebních či jiných veřejných a společenských akcí závdavek (dle § 1808 občanského zákoníku) ve výši až poloviny (tj. 50 %) celkové ceny předmětu plnění dle aktuálního ceníku, či specifické ceny, na které se dohodl předem se zhotovitelem. Závdavek je nutné uhradit na účet zhotovitele nebo osobně do 5 dnů ode dne, kdy došlo k uzavření smlouvy dle čl. III VOP. Závdavek je nevratný a smluvní strany se dohodly, že závdavek je současně první splátkou sjednané ceny předmětu plnění. V případě nemožnosti uskutečnění díla ze strany zhotovitele (především z důvodu zdravotní neschopnosti a jiné) je zhotovitel povinen závdavek zákazníkovi vrátit.

 5. Zákazník a zhotovitel si mohou sjednat také jiný způsob hrazení ceny předmětu plnění než výše uvedený, např. uzavřít smlouvu o pořízení a užití fotografií (tzv. model release), kdy zhotovitel nemá nárok na finanční ani jiná plnění za pořízení fotografií a jejich užití zákazníkem v rozsahu sjednaném, avšak má právo jako protiplnění užívat fotografie ke sjednanému (zejména reprezentačnímu) účelu.

VI. Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo či poskytne služby v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy.

 2. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku nepoškozenou, bez vad, v dohodnutém množství a v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy / potvrzení objednávky.

 3. Za přiměřené lhůty pro dodání zakázky se považuje do 30 pracovních dnů na vyretušování fotografií a to ode dne obdržení výběru fotografií k retuši od zákazníka (podle náročnosti zakázky). V případě fotografování svateb a jiných společenských akcí může být doba zpracování prodloužena až na 7 týdnů bez předchozího upozornění.

 4. Dodané fotografie archivuje zhotovitel po dobu 6 měsíců.

 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění, a to v případě nezájmu zákazníka trvajícím déle než 30 dní nebo dozví-li se, že zákazník zásadním způsobem porušil smlouvu. Nezájmem zákazníka se rozumí – nedostupnost, zrušení, či ukončení komunikace. V tomto případě nemá zákazník nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené objednávky či její části.

 6. Zhotovitel si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení zákazníkovi, z důležitých důvodů změnit termín (datum i čas) fotografování, nejedná-li se o svatební focení či jiné společenské akce. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 1 den před plánovaným datem konání.

 7. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen zákazníka informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

 

VII. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinen sdělit zhotoviteli veškeré informace potřebné k bezproblémové realizaci zakázky. Zejména informovat zhotovitele o nedostupnosti, změně nebo zrušení e-mailové adresy či telefonního čísla sloužící ke komunikaci mezi zhotovitelem a zákazníkem.

 2. Zhotovitel je oprávněn poskytnutí služby odmítnout, budou-li fotografovány děti mladší 15 let a zákazník nezajistí přítomnost odpovědné osoby za dítě. Zákazník bere na vědomí, že odpovídá za poškození foto rekvizit či jakéhokoliv jiného vybavení či zařízení způsobeného nezletilou osobou, za níž v průběhu fotografování bere odpovědnost a koordinuje její chování. Způsobí-li nesvéprávné dítě zhotoviteli škodu, nahradí ji rodiče či zákazník.

 3. V průběhu fotografování je zakázáno pořizovat záznam z focení bez souhlasu zhotovitele.

 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na své webové prezentaci (webové stránky, Facebook, Instagram a jiné) či na tiskoviny jako ukázku své práce a jiné účely propagace svých služeb. Pokud si zákazník nepřeje, aby fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom předem informovat zhotovitele (nejpozději po skončení focení). Pokud tak zákazník neučiní, bere se to jako jeho souhlas se zveřejněním fotografií. Zákazník má právo dodatečně požadovat po zhotoviteli odstranění fotografií z portfolia.

 5. Při focení veřejných akcí či svatebního dne je zákazník povinen řádně informovat fotografované osoby o způsobu nakládání s fotografiemi. Je-li dle smlouvy zhotovitel oprávněn užít fotografie pro své prezentační účely, informuje zákazník účastníky fotografované akce, že pořízené fotografie mohou být tímto způsobem využívány (např. zveřejněny na stránkách a sociálních sítích zhotovitele) a návštěvníci, kteří využijí možnosti vyfotit se, tím souhlas udělují také.

 6. V případě fotografování veřejných a společenských akcí (např. plesů) či větších soukromých akcí je zákazník povinen zajistit uzamykatelný prostor pro potřeby zhotovitele je-li to možné.

 7. Zákazník potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na fotografování, a nese veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav během fotografování standardním způsobem.

 

VIII. Jiná ujednání stran

 1. Zákazníkovi je udělena licence k užití fotografií pouze pro soukromé a nekomerční využití zákazníkem. Práva pro komerční využívání (užití licence k dílu pro komerční užití) jsou nezbytnou součástí smluv, a není je možné nabýt jinak, než výslovným ujednáním, písemným souhlasem zhotovitele s přesným určením rozsahu a doby trvání práv, nebo objednávkou komerční licence prostřednictvím e-shopu. Nákup fotografií za účelem jejich další veřejné distribuce (sublicence) či prodeje, je zakázán. Komerční použití díla způsobem překračujícím poskytnutou komerční licenci zakládá nárok zhotovitele na smluvní pokutu ve výši 100.000,- CZK za každé neoprávněné užití. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

 2. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy. Pokud zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a zhotovitel má právo od smlouvy bezodkladně odstoupit. V případě takového odstoupení od smlouvy zhotovitel nemá povinnost vrátit zákazníkovi již zaplacenou cenu.

 3. Vlastnictví k dílu či majetkové právo užívat předmět plnění získá zákazník až po uhrazení dohodnuté ceny v plné výši. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky, popř. také tehdy, byl-li zákazník upozorněn na možnost zakázku si vyzvednout a nevyzvedl si ji nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy.

IX. Reklamační řád

 1. Je-li fotografická zakázka splněna vadně, má zákazník práva z vadného plnění (např. byl-li odevzdán nesprávný počet fotografií).

 2. Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (např. škrábance, pruhy) a nikoliv v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku. Článek XI. této části VOP stanoví demonstrativní výčet dalších skutečností, které nemohou být posuzovány za vady fotografického díla.

 3. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad díla (foto-zakázky) musí být uplatněna bez zbytečného odkladu poté, kdy je zákazník zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejdéle však do 30 dnů ode dne převzetí foto-zakázky.

 4. Reklamace za poškozené zásilky uplatňuje zákazník prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud byla zakázka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 5. Zákazník je povinen předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či mailovou zprávou).

 6. Je-li to možné, zhotovitel o reklamaci rozhodne ihned, nejdéle do tří dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.  Není-li reklamace vyřízena včas, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy.

X. Plnění z odpovědnosti za vady

 1. Je-li vada odstranitelná, může se zákazník domáhat buď opravy (opravy fotografie v rámci postprocessingu, zaslání náhradní fotografie, v odůvodněných případech se lze domluvit na přefocení zakázky), nebo doplnění toho co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může zákazník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

XI. Omezení vyplývající z použité technologie a z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografií (například chronická aberace, drobná neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.

 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo fotografie zpracovávat za využití jím zvoleného softwaru a aplikovat dle vlastního estetického cítění grafickou úpravu (tzv. postprocessing).

 3. Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli zákazníkem. Postprocessing je součástí objednané tvůrčí činnosti zhotovitele a záleží na jeho subjektivním vnímání. Pro představu o práci zhotovitele se zákazník seznámil s galerií již hotových prací zhotovitele uveřejněných na stránkách www.lucisfoto.cz a sociálních sítích zhotovitele. Barevné ladění, kontrast, ořez a jiná retuš tedy nejsou důvodem k reklamaci fotografie.

 4. Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem pro reklamaci.

 5. Zákazník dále bere v úvahu, že každá fotografie je originálem vznikajícím za specifických okolností, přičemž všechny nemůže zhotovitel ovlivnit (míra exteriérového světla, výraz a zapojení fotografovaných osob atd.).

 

 

XII. Dárkové poukazy – vouchery

 1. Na veškerou nabídku lze vystavit dárkový poukaz v elektronické nebo papírové podobě, s platností 6 měsíců, není-li sjednáno individuálně jinak. Doba platnosti je uvedena na poukazu. Po marném uplynutí doby platnosti zaniká držiteli poukazu nárok na poskytnutí služeb zhotovitelem a částka za hodnotu poukazu nebude vrácena. Poukaz lze použít i na jiný typ focení, než na jaký je vystaven, ve stejné ceně, případně je možné rozdíl doplatit/kompenzovat množstvím fotek. Poukaz nelze vyměnit za hotovost ani jej vrátit. Termín na focení je třeba objednat nejpozději 14 dní před koncem platnosti dárkového poukazu.

 

XIII. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Jedná-li se o kupní smlouvu, pak ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 2. Zákazník právo odstoupit od smlouvy nemá při uzavření smlouvy o poskytování fotografických služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení (§ 1837 písm. a/ občanského zákoníku), dále při uzavření smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (§ 1837 písm. d/ občanského zákoníku), je-li fotografie poskytnuta zákazníkovi před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a to s ohledem na ustanovení § 1837 písm. l/ občanského zákoníku, neboť jde o dodání digitálního obsahu.

 3. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě. V případě zákazníků podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení občanského zákoníku (89/2012 Sb.).

 4. Zhotovitel je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy: a) pokud zákazník poruší podstatným způsobem smlouvu, b) neuhradí-li zákazník cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v čl. V odst. 2 této části těchto VOP.

 5. V případě zákazníka nepodnikatele je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit až do provedení díla (poskytnutí služby), je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XIV VOP.

 6. V případě odstoupení od smlouvy ponese zákazník náklady spojené s navrácením zboží.

 7. K odstoupení od smlouvy lze využít formulář, který tvoří přílohu k VOP.

 

XIV. Storno poplatky

 1. Nedostaví-li se zákazník nebo nemůže-li se dostavit zákazník z jakéhokoliv důvodu v dohodnutý den focení a neoznámí tuto skutečnost alespoň 2 dny před dohodnutým termínem focení, má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých vzniklých nákladů.

 2. Zruší-li zákazník fotografování veřejné akce či svatební foto-zakázky, kdykoli po uzavření smlouvy ve smyslu čl. III této části VOP, má zhotovitel nárok na úhradu 50 % dohodnuté částky (tj. závdavek dle čl. V odst. 4 této části VOP).

XV. Další ustanovení

 1. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

 2. V případě nepříznivého počasí, případně nemoci zákazníka či zhotovitele, se venkovní focení přesouvá na jiný nejbližší možný termín dle domluvy.

 3. Maximální doba fotografování nelze bez dohody prodlužovat. Pozdní příchod zákazníka není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.

 4. Zhotovitel má právo bez náhrady termínu zrušit focení, pokud se zákazník zpozdí o více než 15 minut.

 

 

Část 2. – Zvláštní podmínky e-shopu

 

I. Vymezení pojmů

 • E-shop je virtuální obchod provozovatele www.lucisfoto.cz, který umožňuje vzdálený nákup vybraných fotografických služeb a nákup licence k vybraným fotografiím.

 • Košík je souhrn zákazníkem vybraného zboží, které zamýšlí koupit.

 • Dodací lhůtou se rozumí čas, do jakého je zhotovitel (prodávající, poskytující licenci) schopen zakoupené zboží připravit k osobnímu odběru, případně doba, do které je schopen zakoupené zboží předat přepravci.

 • Reklamační řád je zvláštní součást obchodních podmínek, upravující postup při uplatnění vad dodaného Zboží.

 • Objednávka je závazný projev vůle zákazníka zakoupit zboží či službu, učiněný prostřednictvím e-shopu, který směřuje vůči zhotoviteli.

 • Zbožím se rozumí produkty, vystavené v e-shopu za účelem jejich prodeje zákazníkovi.

 • Zbožím digitálního obsahu se rozumí například e-book či elektronicky poskytnutá fotografie.

 

II. Okamžik uzavření smlouvy

 1. Je-li smlouva uzavírána prostřednictvím e-shopu, k uzavření smlouvy dojde již okamžikem, kdy zákazník přijme návrh na uzavření smlouvy uveřejněný na webu provozovaném zhotovitelem, a to s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti zhotovitele plnit. Informace o zboží a ceně uváděné v e-shopu jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

 2. Než zákazník závazně potvrdí objednávku (včetně potvrzení seznámení se s obchodními podmínkami), má právo měnit jak požadované plnění, tak nabízený způsob úhrady.

 3. Zákazník si může zboží ve webovém rozhraní e-shopu nezávazně vybrat kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. Do obsahu košíku může kdykoli nahlédnout a zboží vymazat kliknutím na tlačítko „odebrat“. Průběh objednání lze kdykoli přerušit také zavřením okna prohlížeče. Pro objednání zboží vyplní zákazník v krocích objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu. Zákazník má povinnost do objednávky uvést řádné a pravdivé údaje, tyto před závazným potvrzením objednávky zkontrolovat. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

 4. Shrnutí a potvrzení doručení objednávky zákazníka je provedeno bezprostředně po odeslání objednávky, a to e-mailem (Objednávka), zpravidla automatickým, zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu zákazníka uvedenou zákazníkem v objednávkovém formuláři. Zákazník souhlasí s tím, aby mu daňový doklad – faktura byla zaslána v elektronické podobě na kontaktní e-mailovou adresu zákazníka.

 

III. Cena předmětu plnění a dodání předmětu plnění

 1. V e-shopu je cena stanovena u každé nabízené položky. Při uzavírání licenční smlouvy prostřednictvím e-shopu se cena liší v závislosti na způsobu užití fotografie (rozsah licenčních oprávnění), které si zákazník zvolí v objednávkovém formuláři.

 2. Zákazník hradí plnou cenu již po uzavření smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného před předáním předmětu plnění. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je zákazník povinen při úhradě kupní ceny uvést jako variabilní symbol platby číslo své objednávky.

 3. Předmět plnění bude předán zákazníkovi bezodkladně po připsání sjednané ceny na účet zhotovitele. Dodací lhůta se odvíjí od zvoleného způsobu úhrady. Dodací lhůta činí 7 dní od okamžiku připsání ceny na účet zhotovitele.

 4. U smluv na dodání digitálního obsahu uzavřených se spotřebitelem, bude digitální obsah dodán bezodkladně (před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy) pouze v případě, že spotřebitel udělí předchozí výslovný souhlas s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Část 3. – Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na adrese www.lucisfoto.cz/obchodni-podminky/.

 2. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP/ odesláním objednávky / uhrazením zálohy zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá.

 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele.

 4. Změny v těchto VOP u zakázek probíhajících (tj. v mezidobí od uzavření smlouvy do předání hotového díla) je povinen zhotovitel přímo oznámit zákazníkovi a ten s nimi musí být seznámen. V případě zásadních změn přímo se dotýkajících zhotovitele a neřešitelných jiným způsobem, má zákazník právo od smlouvy odstoupit.

 5. Tyto VOP zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2021.

 6. V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

 

 

Část 4. – Podmínky ochrany osobních údajů – Prohlášení o zpracování osobních údajů

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

Správce osobních údajů:

Lucie Šibíčková, se sídlem Hybešova 1621, 691 23 Pohořelice, IČ: 01153048, lucie.sibickova@centrum.cz (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje shromažďuji?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Shromažďuji osobní údaje, které jste mi poskytl/a v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které jsem shromáždila jinak a zpracovávám je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Osobní údaje, které o Vás budu zpracovávat, většinou získám přímo od Vás (v rámci objednávky), nebo v rámci pořádání příslušné akce (typicky Vaše fotografie).

Poskytujete-li mi osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Kategorie osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
 • popisné údaje (např. bankovní spojení a údaj o probíhajícím plnění, čas provedené komunikace s účastníkem a IP adresu),
 • obrazové a zvukově-obrazové záznamy (zejména podobizna vyfotografovaného, SPZ vyfotografovaného vozidla),
 • u e-mailové komunikace jsou v rozhraní e-mailové komunikace ukládány také běžné údaje související s takovou zprávou zasílané společně s ní.

 

Právní titul a účel zpracování

Osobní údaje, které jste mi poskytl/a při uzavírání smluv (o poskytnutí fotografických služeb, licenční, kupní, smlouvy o dílo) zpracovávám z titulu uzavření smlouvy a jejího plnění dle čl. 6 odst. 1 písm. b/ GDPR. Účelem zpracování je realizace a evidence smluvní spolupráce a uplatnění případné odpovědnosti za vady, dále pak plnění zákonné povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb, zákona o účetnictví.

Některé obrazové a zvukově-obrazové záznamy zpracovávám také na základě oprávněného zájmu, vyplývajícího z občanskoprávního oprávnění těmito osobními údaji dále nakládat (např. souhlas se zveřejněním fotografie, zpravodajská a umělecká licence).

 

 

Jak používám Vaše osobní údaje?

Získané osobní údaje používám při zajištění plnění smluvních a právních povinností z uzavřených smluv a k oprávněným zájmům fotografa na zveřejnění obrazové a zvukově-obrazové podobizny (existuje-li pro takové zveřejnění občanskoprávní oprávnění). K zajištění výše uvedených účelů zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány ve fotografických systémech, v informačních systémech, cloudových uložištích, rozhraní e-mailové komunikace.

Prohlašuji, že jsem přijala vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

 

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Vaše osobní údaje nejsou vyjma níže uvedeného předávány třetím osobám.  

V oblasti účetní agendy mohou být Vaše fakturační údaje předány tzv. zpracovateli (účetní), dále pak osobní údaje v zákonem předepsaném rozsahu mohou být předávány orgánům veřejné moci, zejména finančnímu úřadu, kontrolním orgánům či orgánům činných v trestním řízení. V případě bezpečnostního incidentu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení a soudům.

Osobní údaje mohou být uchovávány v cloudových uložištích, zejména u poskytovatelů e-mailu, sdílených uložištích nebo na sociálních sítích, poskytovatele webhostingu.

 

Jak dlouho uchovávám Vaše osobní údaje?

Po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení Vaše osobní údaje uchovávám v souladu se zákonnými lhůtami dle zákona o účetnictví. Některé osobní údaje budu zpracovávat po dobu trvání oprávněného zájmu či do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažu.

 

Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní organizace)?

Jedinými příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé e-mailových a cloudových služeb, případně provozovatelé sociálních sítí.

 

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti?

V souladu se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 2. právo na opravu a doplnění (čl. 16 GDPR) – pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 3. právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) – můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 4. právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR) – Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.
 5. právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR), jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Je-li osobní údaj zpracováván na základě poskytnutého souhlasu, máte právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce.

 

Závěrečné poučení

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním na svých internetových stránkách, případně Vám zašlu novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste mi poskytl/a.

 

 

Příloha k VOP – Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zhotoviteli zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Formulář si stáhněte ZDE